Registre d’usuaris


Per poder registrar-se com usuari en el Portal de l’Agència Tributària de les Illes Balears, l’usuari ha de disposar d’un certificat digital en vigor, admès per l’ATIB, que acrediti la seva identitat. Aquests certificats són: el DNI electrònic, el certificat expedit per la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (Guia per a l’obtenció i ús del certificat electrònic FNMT), el certificat expedit per la Agencia Notarial de Certificación, el certificat expedit per la Autoridad de Certificación de la Abogacía, el certificat expedit per Camerfirma, així com la resta de certificats reconeguts inclosos en la “Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació” (TSL) establerts a Espanya, publicada en la Seu electrònica del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, que podeu consultar si pitjau aquí.

TIPUS D’USUARIS

a) Professionals associats o col·legiats a entitats amb conveni de col·laboració amb l’ATIB.

En el cas d’entitats integrades per professionals dedicats habitualment a prestar serveis de caràcter tributari, el conveni de col·laboració també els autoritza a presentar i liquidar declaracions en representació de terceres persones. És necessari que els professionals col·legiats o associats s’inscriguin en registre indicant el col·legi al qual pertanyen. [Iniciar registre]

b) Professionals sense conveni de col·laboració amb l’ATIB.

En el cas de professionals no associats o col·legiats a entitats sense conveni de col·laboració amb l’ATIB, s’han d’inscriure en el registre d’usuaris i acceptar les condicions d’ús establertes a aquest efecte. [Iniciar registre]


INSTRUCCIONS DE REGISTRE

- Iniciar el registre de l’apartat a) o b) segons siguin professionals amb o sense conveni de col·laboració amb l’ATIB.

- Emplenar els camps i seleccionar, el el seu cas, el tipus de conveni.

- Pitjar el botó “Afegir”. Ha d’aparèixer una línia, sota de la qual apareixerà "representació de tercers" i una creu vermella que no s’ha de tancar.

- Acceptar les condicions d’ús i pitjar “Acceptar/guardar”.

- Un cop generat el justificant de registre, accedir a la casella “Registre de tercers” situada sota el botó “Acceptar/guardar”. En el “Registre de tercers” es poden omplir les dades identificatives de les persones en nom i per compte de les quals es volen presentar les declaracions, declaracions liquidacions i autoliquidacions. Es poden introduir les dades de tantes persones com aquelles que es vagin a representar prement la casella “Afegir”.

Nota important: En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informam que les vostres dades personals s’han incorporat al fitxer “Usuaris registrats en el portal de l’ATIB”, amb la finalitat de tenir recollits els usuaris per fer gestions per via telemàtica al web de l’ATIB, el responsable del qual és l’ATIB. Respecte d’aquestes, el titular podrà exercir els drets d’oposició, accés, rectificació o cancel·lació mitjançant un escrit dirigit al domicili del responsable, al carrer de Can Troncoso, 1 07001 Palma. Aquí trobareu a la vostra disposició models impresos per exercir aquests drets.